Nasza miejscowość

Mlęcinmiejscowość w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Dobre.

Na podstawie dostępnych źródeł (regestry w Metrykach Mazowieckich) można stwierdzić, że miejscowość Mlęcin istniała już w XV w. Tam też znajduje się pierwsza wzmianka o miejscowości Blanczyno (1470) „Wieś książęca Blanczyno świeżo lokowana”. W kolejnych latach sama nazwa miejscowości ulegała zmianie: Mlanczino, Mlaczyno (1471), Mlączyno (1525).  Z czasem nieruchomości oraz ziemie były przekazywane przez ówczesnych książąt mazowieckich, pracownikom dworu książęcego. Z kolei w źrodłach Archiwum Archidiecezji Poznańskiej znaleźć można zapis, że w 1442r. w Gnieźnie toczyła się sprawa apelacyjna dotycząca parafii Wiśniew., tj. plebana z sołtysem i kmieciami jednej ze wsi. W 1513 r. pleban wiśniewski Jan wytoczył proces Kapitule Poznańskiej o pobieranie dziesięcin z „ról wójtowskich w Wiśniewie, Mlęcinie i Turku”, które jego poprzednicy pobierali od przeszło 70-ciu lat, a w 1504 r. biskup Jan Lubrański darował je właśnie Kapitule Poznańskiej. Miejscowość usytuowana była przy trakcie handlowym Warszawa-Stanisławów-Liw-Węgrów i dalej na wschód, tzw. droga liwska. W XVw. Mlęcin należał do ziemi czerskiej, zaś wieku XVIII do ziemi warszawskiej.

W materiałach źródłowych z 1473r. pod wpisem „Camionka [własność] Sosnkowskich”, pojawia się nazwa Mlączino. W dokumencie tym określone są granice ówczesnych miejscowości Kamionka, Mlęcin i Wiśniew. W kolejnym wypisie z datą 2 sierpnia 1482r. opisane zostało wydarzenie kiedy to książe mazowiecki Bolesław, oddaje w zastaw Mlaczino dla Paulo Szokol de Carnowo (Paweł Sokół z Tarnowa).

W dokumentach z 1565r. przy opisie miasta Stanisławów, widnieje opis jego granic z wyszczególnieniem miejscowości Mlęczin. Wg źródła, ówczesnym właścicielem Mlęczina był Szczawinski. W 1598r. nastąpiła „intermisya (czyli legalne zawładnięcie) na dobra Mleczyn i Wola Mlecka, Andrzejowi Humieckiemu”.

W 1620r. dominikanie warszawscy nabyli wieś Mlęcin z Wolą Mlęcińską i Gęsianką. W przeciągu kolejnych lat dochody generowane w tej miejscowości, przyczyniły się do ukończenia budowy klasztoru w Warszawie w 1647r. W 1677r. w trakcie epidemii cholery, zakonnicy i studium zmuszeni byli opuścić klasztor, znajdując schronienie w Mlęcinie. Epidemia trwała dwa lata. Wówczas zmarł tutaj przeor warszawski ksiądz Cypryjan Stefanowski., zaś lipcu 1677r. wybrano nowego przeora dominikanów warszawskich, księdza Kandyda Zagórowskiego. W latach 40-tych XVIII w. ksiądz przeor Ochabowicz wystawił w Mlęcinie kaplicę. Z przekazów ustnych wiadomo, że pozostałości po kapliczce z wizerunkiem św. Dominika przetrwały do lat 50-60 XX w.

m1783

W 1827r. Mlęcin składał się z 17 domów (w tym dwa murowane). Jego dobra składały się z folwarków: Mlęcin i Adamów oraz wsi: Mlęcin, Wiszniówka, Wólka Mlęcka, Gęsianka Borowa, Narty, Żebrówka i Strzebula. Łącznie teren dobór folwark i wieś Mlęcin posiadał ponad 40 włók ziemi (co daje liczbę około 680 hektarów).

W 1831r. działania zbrojne powstania listopadowego odcisnęły swoje piętno na włościach dworu Mlęcin. Świadczy o tym (1832) sprawa allewiacyjna dworu dóbr Mlęcin, klęską wojny w roku 1831 dotkniętych, wniesiona przez ówczesnego dziedzica p. Górskiego. Jak można znaleźć w źródle, zniszczenia dotyczyły głównie strat w polach uprawnych. 

W źródłach łączących powstanie styczniowe – 1863r. z Mlęcinem, znaleźć można zapis dotyczący ówczesnego carskiego komendanta wojennego kapitana Greculewicza „uczastka dobrzyńskiego”. Miał on do dyspozycji w Dobrem liczny oddział żandarmów i szwadronów dragonów stacjonujących w pobliskich miejscowościach – m.in. w Łaziskach i Stanisławowie. Często rewidowali okoliczne dworu i wioski. Bardzo często wystarczyło, by przez wieś przeszli powstańcy, co dla mieszkańców kończyło się chłostą, czego doświadczyli również chłopi z Mlęcina.

W czasach Królestwa Polskiego istniała gmina Mlęcin (rok 1888). Zabudowania dworskie folwarku, na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci popadały w ruinę i  poprzez nieumiejętne zarządzanie kolejnych właścicieli i rosnące zadłużenie w XX wieku uległy zniszczeniu.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego. W następstwie reformy administracyjnej, Mlęcin znajduje się w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim. Wg danych statystycznych z 2007r. w Mlęcin liczył 420 mieszkańców.

W Mlęcinie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna (1965r.) oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej.

opracowanie: Łukasz Bartnicki [opracowanie własne na podstawie tekstów źródłowych]